Cel Towarzystwa

 

Celem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności jest rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz problemów inżynieryjnych i ekonomicznych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i pożytku gospodarki narodowej.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

- organizowanie kongresów, zjazdów, sympozjów, konferencji i szkół naukowych,

- organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania  nauki,

- organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez powołane do tego komisje zespoły  i grupy robocze,

- inicjowanie badań w zakresie uwarunkowań przyrodniczych, technologicznych i ekonomicznych wytwarzania żywności,

- organizowanie i prowadzenie współpracy z pokrewnymi instytucjami i towarzystwami krajowymi i międzynarodowymi

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- opracowywanie ekspertyz, wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie działania Towarzystwa,

- kształcenie i dokształcanie członków Towarzystwa,

- współdziałanie w ujednolicaniu metod i norm oraz nazewnictwa w zakresie nauk o żywności i jej technologii.

 

Zachęcamy do lektury książki pt. "Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych", w której na stronie 359 znajdą Państwo rozdział poświęcony Polskiemu Towarzystwu Technologów Żywności.